پرسشنامه احساس بی‏ هنجاری | بانک مقالات فارسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه استاندارد احساس بی‏هنجاری حیدری و دیگران

پرسشنامه احساس بی‏ هنجاری دانلود پرسشنامه استاندارد احساس بی‏هنجاری حیدری و دیگران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد احساس بی‏هنجاری حیدری و دیگران شامل  ۲۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل) (توضیحات کامل در داخل فایل)   کد محصول: ۲۹۴۳ پایایی: دارد روایی: دارد فایل ورد: دارد فایل پی ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید